Com cobrar l’atur ─ Tot el que has de saber!

cobrar-l-atur
Compartir

 

La Seguretat Social espanyola protegeix als qui, podent i volent treballar, perdin la seva ocupació o vegin reduïda la seva jornada ordinària de treball, oferint-los una prestació econòmica, denominada col·loquialment atur, que pal·liï, en certa mesura, la pèrdua del sou que venia percebent en la seva anterior ocupació. L‘extinció de la relació laboral de l’anterior empresa no deu produir-se per baixa voluntari, ja que no genera dret a desocupació. A YCOM t’ho expliquem tot sobre com cobrar l’atur: els requisits, la durada i la quantia.

Classes de desocupació

Atenent a les classes existeixen dos tipus de desocupació:

 1. Desocupació total, quan el treballador cessa amb caràcter temporal o definitiu l’activitat que venia desenvolupant, i sigui privat del seu salari. Situació que pot ser provocat per un acomiadament o un ERE de suspensió.
 2. Desocupació parcial, quan el treballador vegi reduïda temporalment la seva jornada diària ordinària de treball i el seu salari, entre un mínim de 10% i un màxim de 70%. El cas de desocupació per reducció de jornada.

Naixement del dret a la prestació per desocupació

Tenir cotitzat per desocupació un període mínim de 360 dies dins dels sis anys anteriors a la situació legal de desocupació.

Els principals casos en els quals se sol·licita la prestació per desocupació són els següents:

 • Quan s’extingeixi la relació laboral amb l’empresa, sigui acomiadament sigui fi del contracte.
 • Reducció de jornada ordinària de treball i de salari.
 • Treballadors fixes-discontinus inclosos el que realitzin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, en els períodes d’inactivitat productiva.
 • Aquests treballadors hauran de sol·licitar-ho en un termini de 15 dies des que es produeix la situació legal de desocupació, subscrivint el compromís d’activitat. Sol·licitat l’atur fora de termini, perdrà els diners proporcionals a aquest retard.

Durada de l’atur

Cal cotitzar un mínim de 360 dies per tenir dret a la prestació per desocupació en els últims sis anys. El període mínim de dret a la prestació per desocupació en el seu nivell contributiu, és de 6 mesos amb un màxim de dos anys en funció del període de cotització com s’indica en la següent taula:

Període de cotització (dies) Dies de dret a prestació per desocupació
De 360 a 539 120
De 540 a 719 180
De 720 a 899 240
De 900 a 1079 300
De 1080 a 1259 360
De 1260 a 1439 420
De 1440 a 1619 480
De 1620 a 1799 540
De 1800 a 1979 600
De 1980 a 2159 660
Des de 2160 720

Quanties de la prestació

Per conèixer la prestació per desocupació que ens correspon, primer de tot, cal calcular la nostra base reguladora. Per a això cal conèixer la cotització per la contingència per desocupació corresponent als últims 180 dies i dividir-la entre 180, en la nòmina apareixerà com basi contingències comunes. A l’efecte de la base reguladora no s’inclourà en la mateixa les hores extraordinàries.

Una vegada coneguda la base reguladora, la prestació es calcula de la següent manera:

 • El 70% durant els primers 180 dies
 • El 50% des del dia 181

Quantia mínima 2018

No obstant això, la prestació per desocupació en cap cas serà inferior a la quantia següent:

 • Amb fills a càrrec (un o més): 664,74 euros, és a dir, el 107 de l’IPREM més 1/6 de l’IPREM, indicador de rendes d’efectes múltiples
 • Sense fills a càrrec: 497 euros, és a dir, el 80% de l’IPREM més 1/6 de l’IPREM.
  Fórmula= 107% o 80% x (IPREM + 1/6 IPREM)

Quantia màxima 2018

D’altra banda també existeix un límit de quantia màxima:

 • Amb fills al seu càrrec: 200% si només té un, i 225% si té més d’un de l’IPREM més 1/6 de l’IPREM
 • Un fill al seu càrrec: 1242,52 euros
 • Dos o més fills al seu càrrec: 1397,83 euros
 • Sense fills al seu càrrec: 1087,20 euros, és a dir, el 175% de l’IPREM més 1/6 de l’ IPREM
  Fórmula= 175% o 225% x (IPREM + 1/6 IPREM)

Es considera fills a càrrec, quan aquests compleixin uns determinats requisits:

 • Siguin menors de 26 anys o majors amb una incapacitat en grau igual o superior al 33%
 • Convisquin amb el beneficiari o tingui l’obligació legal en virtut d’una resolució judicial o un conveni sostenir econòmicament al fill
 • Manquin de rendes iguals o superiors al SMI

Consideracions a tenir en compte

 • Només es podran comptabilitzar aquells períodes de cotització que no hagin estat usats per cobrar l’atur, és a dir que no s’hagin computat ja per cobrar l’atur, tant de nivell contributiu com a assistencial.
 • El temps cotitzat corresponent a temps parcial, o a treball amb jornada reduïda es computarà com 1 dia cotitzat, independentment de la jornada.
 • El període que correspon a les vacances no gaudides es computarà com a període de cotització.

Fins aquí aquest post amb tot allò que cal saber sobre com cobrar l’atur. Endavant!

Gemma
Etiquetes: