Com fer un rebut de lloguer [TOT el que has de saber]

rebut-de-lloguer
Compartir

 

 

Com a propietari tens l’obligació de proporcionar un rebut de pagament del lloguer als teus inquilins. Però també és un dret. Pensa que és la teva garantia que existeix un contracte d’arrendament i que s’està al corrent de pagament. A part, és útil tant per a tu com per a l’arrendatari. Permet que com a propietari lliuris un rebut o justificant de pagament a l’inquilí, mitjançant el qual declara haver rebut el preu de la renda o lloguer i, si escau, d’altres despeses. A YCOM t’expliquem tot el cal saber sobre com fer un rebut de lloguer.

Quan usar el rebut de lloguer?

Compte! Solament està adaptat per servir de justificant del pagament de la renda del lloguer o d’altres despeses relacionades amb el mateix (llum, aigua, despeses de comunitat, etc.). Si vols redactar un justificant del pagament de qualsevol altra quantitat, utilitza un rebut o justificant de pagament.

Què cobreix el rebut de lloguer?

Aquest document ha de ser lliurat a l’inquilí una vegada aquest ha efectuat els pagaments que li corresponien girar al propietari de l’habitatge.

Serveix per incloure el preu o renda del lloguer pactat en el contracte i tot allò que, per raó de serveis, obres, porteria  o qualsevol altra causa, hagi d’abonar l’inquilí.

Per què necessites un rebut de lloguer?

Ja no es tant com fer un rebut de lloguer sinó per què fer un rebut de lloguer? Un rebut de lloguer t’ajuda a mantenir un registre de les teves despeses i et donarà un document físic per guardar en els teus arxius.

  • Tenir tot això per escrit et pot ajudar si alguna vegada hi ha una disputa sobre els pagaments o si simplement existeix un error en el càlcul.
  • També necessitaràs un registre dels pagaments dels teus lloguers si necessites usar aquesta informació quan presentis les teves declaracions d’impostos en hisenda.
  • L’inquilí necessitarà un justificant de pagament de la renda de lloguer, per exemple per accedir a ajudes estatals o autonòmiques (solen incloure’s en els plans d’habitatge que impulsa el lloguer com a via d’accés a l’habitatge).

Què ha de contenir el rebut de lloguer?

El rebut del lloguer ha de portar:

  • Nom
  • Domicili 
  • DNI de l’arrendador i arrendatari
  • Adreça de l’habitatge i l’import mensual del lloguer
  • Si s’ha pactat que l’inquilí pagui altres coses (per exemple l’IBI, la taxa de recollida d’escombraries, l’aigua, l’electricitat, el gas, la calefacció, etc.) el rebut ha de contenir separadament les quantitats abonades pels diferents conceptes.

Consell! Indica’n la numeració per portar més fàcilment un control dels pagaments de l’inquilí.

Com utilitzar aquest document?

Com a arrendador tens l‘obligació de fer un rebut de lloguer per al teu inquilí, tret que s’hagués pactat que aquest es realitzi mitjançant procediments que acreditin l’efectiu compliment de l’obligació de pagament.

Així mateix, el rebut o document acreditatiu que el substitueixi haurà de contenir separadament les quantitats abonades pels diferents conceptes dels quals es compongui la totalitat del pagament, i específicament, la renda en vigor.

Hi podràs incloure el desglossament de conceptes: pot tractar-se de les rendes del lloguer i/o de les quantitats assimilades a la mateixa (impostos; subministraments de llum, aigua, gas, quota de comunitat de veïns, vesses, taxes, etc.)

No oblidis afegir a mà la teva signatura i el document d’identitat  al final del document i, hauràs de guardar una còpia per a tu, a més d’aquella que lliures a l’inquilí, és a dir, en total hauràs d’imprimir dues còpies.

Consell: Si desitges atorgar una major seguretat jurídica al document podries demanar a l’inquilí que afegeixi en les dues còpies la seva signatura i “He rebut” sota la signatura.

Aquest document pot ser lliurat per qualsevol mitjà a l’arrendatari inquilí (correu simple, lliurat en mà, e-mail, fax, etc.). En tot cas, el lliurament del rebut ha de ser feta a títol gratuït.

Compte! Si com a propietari no lliures el rebut, aniran al teu compte totes les despeses que s’originin a l’arrendatari o inquilí per deixar constància del pagament.

Ara ja saps tot el que cal sobre com fer un rebut de lloguer!

 

 

Gemma