Com fer una nòmina — Molt fàcil!

com-fer-una-nomina
Compartir

 

La nòmina és vital per a la contractació de persones al nostre càrrec. Per això és transcendental saber fer una nòmina i entendre-la si has d’encarregar-te d’aquestes gestions. No et preocupis, des d’yCom.cat t’expliquem com fer una nòmina pas a pas per a la gestió del teu negoci en l’àmbit laboral. T’explicarem detalladament quins són les parts d’una nòmina.

 

Com fer una nòmina des de zero

Per començar, cal conèixer quins conceptes cotitzen a la Seguretat Social i quins no, les deduccions, el conveni col·lectiu que es regula… sí, són moltes coses, però calma, encara que pugui resultar tediós, intentarem guiar-te perquè comprenguis la teva nòmina de la manera més senzilla.

Categoria i grup de cotització

A la part superior, en l’encapçalament, solen apareixen les dades personals i les dades de l’empresa.

Aquestes dades són fàcils d’entendre però pot sorgir algun dubte en els següents camps:

 • Categoria: es refereix al lloc de treball que ocupa l’empleat.
 • El grup de cotització: segons el lloc de treball i capacitació la Tresoreria General de la Seguretat Social classifica els diferents grups de cotització i són els següents:
 • Enginyers i Llicenciats.
 • Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats
 • Caps Administratius i de Taller
 • Ajudants no titulats
 • Oficials Administratius
 • Subalterns
 • Auxiliars Administratius
 • Oficials de primera i segona
 • Oficials de tercera i especialistes
 • Peons
 • Treballadors menors de 18 anys, qualsevol que sigui la seva categoria professional
 • Data d’antiguitat

A l’apartat de data d’antiguitat has d’indicar la data en la qual l’empleat va iniciar l’activitat en l’empresa.

Mes de liquidació

Després de l’encapçalat ens trobem amb el mes de liquidació, és el mes al que correspon la nòmina i els dies d’aquest mes treballats.

Meritacions

La secció de meritacions és on es distribueix el salari brut.

Aquí apareix una sèrie de conceptes que depenen del conveni col·lectiu al que estigui adscrit l’empresa i els pactes individuals.

Poden ser salarials o no salarials:

Les percepcions salarials cotitzen a la Seguretat Social. És el salari, la totalitat de les percepcions econòmiques dels treballadors, en diners o en espècie, per la prestació professional dels serveis laborals per compte d’altri, salari basi, plus conveni, incentius, millores voluntàries… en general tots els plusos.

Les percepcions no salarials no cotitzen a la Seguretat Social. Exemples d’això són les dietes, despeses de viatge, indemnitzacions, indemnització per defunció, productes en espècie concebuts voluntàriament per l’empresa, percepcions de matrimoni, les prestacions de la Seguretat Social per Incapacitat Temporal, etc.

Deduccions

Una vegada arribats a aquest punt anem amb les deduccions, aquestes són:

 • Aportació del treballador a la Seguretat Social
 • Bestretes
 • Embargaments
 • Absentisme
 • Dies de vaga
 • Valor dels productes en espècie
 • IRPF (Impost sobre la renda de les persones físiques)

Les deduccions es resten del total reportat o brut.

Líquid a percebre

Una vegada fetes les deduccions arriba el “Líquid a percebre” que és la quantitat que cobra el treballador.

Peu de la nòmina

Finalment, en el peu de la nòmina apareix des de maig de 2.015 la següent informació:

 • Les Bases de cotització a la Seguretat Social per contingència comunes i per accident de treball (les quals inclouen el prorrateig de pagues extres). La Base de cotització és la suma de tots els conceptes salarials del punt 4.1 més el prorrateig de pagues extres.
 • Les Base de Contingències Comunes és la base per la qual cotitzem a la Seguretat Social, i d’ella es treu el càlcul per cobrar en cas d’Incapacitat Temporal per malaltia comuna i accident NO laboral.
 • La Base de Contingències Professionals, és la base per la qual cotitzem per accident de treball i malaltia professional. Desocupació, formació professional i FOGASA (Fons de Garantia Salarial)
 • Base de subjecta a IRPF
 • La base de retencions de l’IRPF
 • L’aportació de l’empresa

Dit tot això, esperem que gràcies a aquest post sàpigues com fer una nòmina punt per punt.

Esperem haver-te aclarit una mica més els dubtes sobre la gestió de la nòmina, ja que com veus, és un tema una mica complex i has de conèixer tots els conceptes per no cometre cap error!

Gemma