Com canviar el nom del DNI

canviar-el-dni
Compartir

 

Després de la polèmica, l’agost de fa dos anys, per la imposició del nom de Lobo a un nen, sorgeixen diferents preguntes quant al tema de canviar de nom. Com canviar el nom del DNI? És possible fer aquesta gestió? A qui ens hem de dirigir? Totes les possibilitats estan contemplades pel Ministeri de Justícia.I a YCom, et detallem els passos a seguir :

Els casos que el Ministeri de Justícia contempla per poder canviar-se el nom i/o cognoms són:

 • Quan ho sol·liciti l’interessat per usar habitualment un nom diferent del que consta en la inscripció de naixement o per una altra causa justa.
 • Quan el nom s’hagués imposat amb infracció de les normes establertes.
 • Quan es tracti de la traducció d’un nom estranger.
 • Quan es tracti de la traducció o adaptació gràfica o fonètica a les llengües espanyoles.
 • Quan es rectifiqui l’esment registral del sexe.
 • Quan els nom o els cognoms puguin donar lloc a greus inconvenients o perjudicis.
 • Quan es vol canviar el cognom Expósito o qualsevol altre que denoti un origen desconegut (cognoms de sants o ordres religioses) per un altre d’ús comú o el que utilitzi habitualment.
 • Quan es vol eliminar o bé segregar articles o paraules.
 • Quan es volen agregar o suprimir accents i altres signes de puntuació

 

Ho sabies? Per contra, no procedeix el canvi de nom propi, per falta de justa causa, quan es pretenen canvis insignificants de nom propi (Esther per Ester, Dèbora per Deborah, Cristina per Kristina, o al revés). Només són admissibles aquests canvis quan tenen com a fi corregir ortogràficament el nom propi incorrectament escrit!

Claus per a canviar el nom del DNI

 1. Ha de concórrer justa causa i no seguir-se perjudici per a terceres persones.
 2. El canvi de nom es realitza, previ expedient, per l’encarregat del Registre Civil del domicili de l’interessat.
 3. En el cas que la causa del canvi sigui l’ús de nom diferent de l’inscrit i no resulti provat l’ús habitual, correspon la competència al Ministre de Justícia i, per delegació, a la Direcció general dels Registres i del Notariat.
 4. La inscripció del canvi de nom es realitza en el Registre Civil on consti la inscripció de naixement. Pot sol·licitar-se en el Registre Civil del domicili de l’interessat perquè es remeti al del lloc de naixement.

La sol·licitud per canviar el nom del DNI cal presentar-la en el Registre Civil del domicili de l’interessat. Amb ella cal adjuntar una certificació literal de la inscripció de naixement de l’afectat pel canvi, una prova documental que acrediti, si escau, l’ús habitual del nom que es proposa o qualsevol altra circumstància en què es basi la petició.

I en general, ja que hi ha diversos supòsits, convé aportar partides de baptisme; fer proposta de testimonis, així com els corresponents certificats de les Reials Acadèmies de les respectives llengües oficials espanyoles per al supòsit de substitució del nom propi pel seu equivalent onomàstic en aquestes llengües.

 

Recopilem els 3 punts bàsics per canviar el nom del DNI (o bé els cognoms!)

 1. En el cas de nom hi ha llibertat d’elecció i gairebé tots els noms són avui possibles
 2. Solament seran rebutjats aquells noms que infringeixin algunes de les prohibicions establertes en la legislació
 3. La sol·licitud cal presentar-la en el Registre Civil del domicili de l’interessat

Això és tot el que cal per fer un canvi de nom i hem vist que tampoc no és tan complicat.

Gemma