Tag: Finapps Party

Una imatge icònica de la FinApps Party, els equips de treball en plena feina. Imatge de Barcelona Digital