Aquests són els delictes que has de conèixer si utilitzes Twitter

Compartir

Els delictes comesos a les xarxes socials responen als mateixos delictes penals que a la vida real (coaccions, amenaces, insults, usurpació d’identitat), però tenen lloc en un nou escenari i les autoritats es troben normalment amb molts problemes per poder solucionar-ho, donats els buits legals. El principal entrebanc és l’aplicació territorial de les lleis. Hi ha debat obert si les lleis vigents responen a la legislació de l’Estat de l’usuari o de la xarxa social.

Les companyies, els governs i els cossos policials cada vegada col·laboren més estretament per perseguir els delictes comesos a Internet, però encara hi ha molta feina a fer. Sembla cada vegada més evident que els drets que s’apliquen responen al territori de l’usuari que ha comès el delicte, i és per això que últimament hem vist a Espanya plantejaments polítics per modificar els codis penals per incloure les xarxes socials.

Segons el Ministeri d’Interior, insisteixen que no es tracta de crear nous delictes sinó que els que ja existeixen siguin castigats amb més duresa si els culpables han utilitzat Twitter, Facebook, YouTube o qualsevol altra xarxa social per cometre’ls. “Les seves conseqüències són especialment feridores per l’enorme difusió que tenen entre els ciutadans les xarxes socials”, afirmen.

Donades les característiques tècniques i pràctiques de Twitter (anonimat, continguts públics, viralitat,..), aquesta xarxa social és molt més propensa a contenir tweets que poden ser considerats delicte. Al ser un tema viral a la xarxa i una preocupació entre els usuaris, hem fet un recull dels principals delictes als que ens podem trobar:

Delicte d’amenaces

El qui amenaci a una altra persona, a la seva família o a altres persones amb temes com delictes d’homicidi, lesions, avortament, contra la llibertat, tortures i contra la integritat moral, la llibertat sexual, la intimitat, l’honor, el patrimoni i l’ordre socioeconòmic, ha de ser castigat:
1r. Amb la pena de presó d’un a cinc anys, si s’ha fet l’amenaça exigint una quantitat o imposant qualsevol altra condició, encara que no sigui il·lícita, i el culpable ha aconseguit el seu propòsit. En cas de no aconseguir-lo, s’ha d’imposar la pena de presó de sis mesos a tres anys.

2n. Amb la pena de presó de sis mesos a dos anys quan l’amenaça no hagi estat condicional.

Article 169 del Codi Penal Espanyol.

El delicte d’amenaça és el més freqüent a la xarxa social, i és un error pensar que anònimament no tindrem cap problema, doncs la Policia és capaç de rastrejar l’usuari.

Delictes contra les institucions de l’Estat

1. Incorren en la pena de multa de dotze a divuit mesos els que calumniïn, injuriïn o amenacin greument el Govern de la Nació, el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem o el Consell de Govern o el Tribunal Superior de Justícia d’una comunitat autònoma.
El culpable de calúmnies o injúries d’acord amb la llei queda exempt de pena si es donen les circumstàncies que preveuen, respectivament, els articles 207 i 210 del Codi.
S’imposa la pena de presó de tres a cinc anys als qui emprin força, violència o intimidació per impedir als membres dels esmentats organismes d’assistir a les seves reunions respectives.

2. Els qui injuriïn o amenacin greument els exèrcits, classes o cossos i forces de seguretat són castigats amb la pena de multa de dotze a divuit mesos.
El culpable de les injúries previstes en el paràgraf anterior queda exempt de pena si es donen les circumstàncies que descriu l’article 210 del Codi.

Article 504 del Codi Penal Espanyol.

Per dificultat de separar opinions de la llibertat d’expressió fa molt difícil imputar a un usuari d’aquest delicte per un simple comentari en una xarxa social. Expressions contra la Comunitat Autònoma de Catalunya -ara al centre de la polèmica- o contra el Govern d’Espanya (sigui del símbol polític que sigui) es pot pagar molt car, però de moment no tenim constància de detinguts per aquest fet.

Delictes relacionats amb els Drets Fonamentals i llibertats públiques

1. Els qui provoquin a la discriminació, a l’odi o a la violència contra grups o associacions, per motius racistes, antisemites o altres motius referents a la ideologia, religió o creences, situació familiar, la pertinença dels seus membres a una ètnia o raça, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació sexual, malaltia o minusvalidesa, han de ser castigats amb la pena de presó d’un a tres anys i multa de sis a dotze mesos.

2. S’han de castigar amb la mateixa pena els qui, sabent-ne la falsedat o amb menyspreu temerari cap a la veritat, difonguin informacions injurioses sobre grups o associacions en relació amb la seva ideologia, religió o creences, la pertinença dels seus membres a una ètnia o raça, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació sexual, malaltia o minusvalidesa.

Article 510 del Codi Penal Espanyol.

Delicte d’enaltiment del terrorisme

L’enaltiment o la justificació per qualsevol mitjà d’expressió pública o difusió dels delictes compresos en els articles 571 a 577 del Codi o dels qui hagin participat en la seva execució, o la realització d’actes que comportin descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes dels delictes terroristes o dels seus familiars es castiga amb la pena de presó d’un a dos anys. El jutge també pot acordar en la sentència, durant el període de temps que ell assenyali, alguna o algunes de les prohibicions que preveu l’article 57 d’aquest Codi.

Article 578 del Codi Penal Espanyol.

Un altre dels delictes que ha estat en el centre de la polèmica darrerament pel cas dels GRAPO i que s’ha saldat amb unes quantes detencions per tota la geografia espanyola. La clau d’aquest delicte és que no importa el mitjà pel qual el cometem, i les xarxes és un dels més comuns per la seva immediatesa i publicitat.

Un dels primers exemples a Catalunya el trobem en aquesta NOTÍCIA. Recentment, diverses entitats jueves van denunciar 5 usuaris i més de 17.000.

FONT

CODI PENAL

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)
Etiquetes: