ATI es posiciona sobre l’actual situació dels estudis universitaris d’informàtica

Compartir

L’Enginyeria Informàtica ha de tenir el mateix grau de reconeixement acadèmic, professional i social que qualsevol altra Enginyeria” afirmen des de l’organització degana dels informàtics a l’Estat Espanyol.

Redacció – L’Associació de Tècnics d’Informàtica (ATI), organització degana en el panorama associatiu tecnològic espanyol (nascuda el 1967), ha emès un comunicat en el que explica la seva postura davant dels fets que han convulsionat una gran part dels professionals informàtics de l’Estat Espanyol i que afecten la renovació que el govern espanyol està ultimant dels estudis universitaris d’acord amb les línies mestres traçades en l’anomenat “Pla Bolonya” europeu.

El comunicat de l’ATI que ha arribat a la nostra redacció, i que reproduïm íntegrament, és el següent:

En els darrers mesos s’està produint un intens debat sobre el paper de l’Enginyeria Informàtica a Espanya, acompanyat de nombrosos pronunciaments i mobilitzacions, aquestes últimes protagonitzades principalment pels estudiants d’aquestes Enginyeries.

ATI

L’Associació de Tècnics d’Informàtica (ATI) ha seguit amb molt d’interès aquest debat, i ha participat en ell intervenint en esdeveniments de tota mena i donant la seva opinió a través del seu lloc web www.ati.es i de la seva revista Novática, una participació obligada per tractar-se de la més gran i més antiga de les associacions de professionals informàtics del nostre país, dels quals des de fa anys és l’únic representant oficial a nivell internacional (a Europa a través de CEPIS, www.cepis.org, i en el món a través d’IFIP, www.ifip.org).

ATI, com a associació d’àmbit estatal de la què en formen part prop de 4.000 professionals informàtics – gairebé la meitat d’ells titulats en Enginyeria Informàtica Superior i Mitjana o Llicenciats en Informàtica, i els altres titulats en altres matèries i d’altres nivells com ara Formació Professional, així com també no titulats i estudiants d’Informàtica en les seves diverses vessants –, té el propòsit de continuar contribuint a aquest debat de manera positiva i constructiva i per això vol fer públiques les següents reflexions, obertes a les aportacions de tots els professionals informàtics, independentment de què siguin titulats en Enginyeria Informàtica o no, o de que siguen membres o no de la nostra associació.

PREMISSES

Partint de l’objectiu irrenunciable de què la professió informàtica en el seu conjunt progressi i contribueixi al desenvolupament harmònic de la Societat de la Informació, considerem que les següents premisses són objectivament vàlides:
1. L’Enginyeria Informàtica ha de tenir el mateix grau de reconeixement acadèmic, professional i social que qualsevol altra Enginyeria. 2. L’Enginyeria Informàtica ha de continuar essent considerada plenament com una branca d’Enginyeria específica i diferenciada, no absorbible per altres Enginyeries, amb els seus propis plans d’estudi adaptats al continuat avanç tecnològic i als requeriments socials i del mercat. 3. Les titulacions d’Enginyeria Informàtica han de ser reconegudes com el nivell formatiu més complet en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació. 4. Com a conseqüència de l’anterior, els Enginyers Informàtics han de comptar amb un conjunt raonable d’atribucions professionals compatible amb les Directives europees sobre la matèria.

Creiem que també són vàlides aquestes altres premisses, que complementen a les anteriors sense contraposar-se a elles:
a. La professió informàtica és multidisciplinària i comprèn també a gran quantitat de professionals que no són Enginyers Informàtics o Llicenciats en Informàtica (en concret, titulats d’altres carreres amb especialitats informàtiques, graduats de la branca d’Informàtica de Formació Professional, posseïdors de certificats atorgats per diverses empreses i organitzacions, i fins i tot persones sense cap titulació).

b. A Espanya i arreu del món, el model dominant es caracteritza per la diversitat de titulacions i procedències dels professionals informàtics, diversitat que existeix no només per raons històriques sinó també per necessitats imperioses del mercat laboral i de reciclatge continuat de coneixements, i que enriqueix la nostra professió.

c. Els interessos dels professionals informàtics que no són Enginyers Informàtics han de ser també objecte de reconeixement i tutela, tant per empreses com per Administracions Públiques.

d. En l’àmbit professional i laboral ha existit sempre una convivència harmoniosa entre els professionals informàtics que compten amb títols d’Enginyeria Informàtica i els que no els posseeixen, convivència que ha de ser preservada enfront de visions exclusivistes i discriminatòries.

En correspondència amb la diversitat de la professió informàtica, els professionals informàtics espanyols estan representats per associacions professionals (ATI, ALI i AI2 fonamentalment) i Col·legis d’Enginyers d’Informàtica.

CONCLUSIONS

Com a conseqüència de l’anterior ATI vol expressar el següent:

La nostra associació té la decidida voluntat de participar, aportant les seves idees i propostes, en totes les instàncies en què es debaten els assumptes que es refereixen al present i el futur de la professió informàtica, juntament amb els diversos actors implicats (Col·legis d’Enginyers d’Informàtica i associacions professionals informàtiques, Conferència de Degans i Directors – CODDI –, representants d’alumnes – RITSI –, i Administracions Públiques, així com associacions empresarials i sindicals del sector).

La nostra associació defensarà per tots els mitjans lícits al seu abast els interessos del conjunt dels professionals informàtics, tractant d’harmonitzar els legítims drets i aspiracions dels diversos col·lectius que la composen. En aquest sentit:
– defensarà que s’atorguin als titulats en Enginyeria Informàtica Superior i Mitja les atribucions que siguin compatibles amb la legislació europea sobre la matèria, el que implica que no puguin ser omnicomprensives ni exclusivistes;
– defensarà també que l’accés a les funcions i nivells de caràcter informàtic, en empreses i Administracions Públiques, segueixi obert, com fins ara, als professionals informàtics que comptin amb la qualificació adequada i amb el nivell de titulació requerit per al lloc, independentment de que aquesta titulació sigui o no en Enginyeria Informàtica.

30 de març de 2009

L’Associació de Tècnics d’Informàtica (ATI) és una organització
d’àmbit estatal de la qual en formen part prop de 4.000 professionals informàtics, gairebé la meitat d’ells titulats en Enginyeria Informàtica Superior i Mitja o Llicenciats en Informàtica.

ATI és la més gran i més antiga de les associacions de professionals informàtics del nostre país, dels que des de fa anys n’és representant oficial a nivell internacional (a Europa a través de CEPIS, www.cepis.org, i en el món a través d’IFIP, www.ifip.org). Edita la revista Novática, degana de la premsa informàtica espanyola, així com les revistes digitals REICIS, especialitzada en Qualitat del Programari, i UPGRADE, en llengua anglesa.

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)