Les administracions i empreses catalanes, entre les més conscienciades amb la digitalització

Compartir

La segona edició de l’estudi sobre l’estat de la digitalització de les empreses i administracions públiques a l’Estat Espanyol, dut a terme per l’operadora Vodafone, situa Catalunya entre les comunitats autònomes que més conscienciades estan amb el procés de digitalització tant a les empreses com a les administracions públiques.

Per digitalització, s’entén el procés de canviar l’eix director de l’activitat, convertint la connectivitat i les noves tecnologies en el pal de paller al voltant del qual s’organitza l’activitat, i la gestió de l’empresa.

Un 26% de les empreses catalanes disposa d’un pla de digitalització establert (un 3% menys que la mitjana de l’estat) però que encara no es troba en execució i, d’aquestes, dues de cada cinc ja li han assignat pressupost a aquest pla.

Un 32% (dos punts percentuals menys que la mitjana estatal) de les empreses ja tenen un pla de digitalització en un estat d’implementació avançat (l’operadora parla de fase de seguiment i control o millora).

Amb aquestes dades a la mà, Vodafone situa Catalunya com la tercera comunitat autònoma en el rànquing estatal amb una nota de 6,5 pel que fa a la preocupació per la digitalització i l’ús de les noves tecnologies (la nota va entre 0 i 10), mentre que la del conjunt de les comunitats autònomes se situa en un 6,6.

La comunitat autònoma líder pel que fa a la implementació de la digitalització a les empreses i institucions és Andalusia, si hem de fer cas a l’estudi de Vodafone, amb un 36% de les empreses disposant d’un pla de digitalització definit i, d’aquestes, un 48% li assigna un pressupost. La nota d’Andalusia en aquest cas és de 6,7.

Els principals avantatges que les empreses catalanes identifiquen en la digitalització són l’increment en l’eficiència dels processos i les tasques (un 17%), la millora de la comunicació amb el client (un 12%), i la possibilitat d’arribar a un nou públic (12%).

Com a principal handicap a l’hora de portar a la pràctica una política de digitalització, les empreses catalanes s’alineen amb les de la resta de l’estat: el cost econòmic (un 21% així ho considera). En canvi, la resistència dels treballadors a la implantació de les mesures per aconseguir la digitalització, no es troba entre les principals causes.

L’estudi es va dur a terme entre els mesos d’abril i juliol del 2018, mitjançant la realització de 456 entrevistes a empreses, i 23 a institucions públiques de Catalunya.

Connectivitat i seguretat, prioritàries

Al llarg dels dos darrers anys, un 70% de les companyies catalanes enquestades ha invertit en transformació digital. La connectivitat a la xarxa i entre dispositius és prioritària pel que fa a la inversió en un 71% dels casos, mentre que la seguretat ho és en un 64% (com veiem, aquí s’admeten respostes múltiples).

Altres prioritats d’inversió són les eines de col·laboració (62%), la Internet de les coses (54%), el Big Data (45%), o el blockchain (23%).

Aquesta transformació digital es deixa, en un 76% dels casos, a empreses externes, optant en un 41% d’aquests casos per empreses locals, mentre que el 17% es decanta abans per les operadores de telecomunicacions (entre les quals s’hi inclou Vodafone).

El resultat d’això és que, del 59% de les empreses catalanes enquestades considera que la seva relació amb els clients ha millorat en els darrers anys, un 62% manté que aquest canvi a millor ha estat degut a la inversió en noves tecnologies.

Guillem Alsina
Etiquetes: