Microsoft facilita als programadors que empren l’entorn integrat Eclipse la creaci

Compartir

Els programadors d’Eclipse podran aprofitar els recursos de la Windows Presentation Foundation en les seves creacions en Java com a primer pas d’una col·laboració que promet arribar a més.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – De manera sorprenent per a la majoria de l’opinió pública especialitzada, Microsoft ha estès la mà al projecte Eclipse per facilitar als desenvolupadors que emprin les eines d’aquest darrer, la creació d’aplicacions en Java que s’integrin millor en el "look&feel" (aspecte i funcionalitat) de Windows Vista mitjançant l’ús de la Windows Presentation Foundation.

Eclipse és un entorn integrat de desenvolupament (IDE en anglès, Integrated Development Environment) concebut principalment per a Java però les funcionalitats del qual poden estendre’s mitjançant l’addició de plug-ins que el doten de noves funcionalitats o de suport per a altres llenguatges de programació. És multiplataforma (Windows, Linux i Mac OS X) i la direcció del projecte és duta a terme per la Fundació Eclipse, una entitat en la qual hi tenen participació importants empreses del sector informàtic com IBM, SAP, Borland, Intel, Oracle, Nokia o Motorola.

Naturalment, Eclipse forma part de la competència a la plataforma de programació de Microsoft, encapçalada aquesta darrera per les diferents versions de Visual Studio, pel que no deixa de sorprendre el present anunci de col·laboració. Aquest consisteix en facilitar el suport tècnic per a què l’Eclipse Standard Widget Toolkit (SWT)* pugui utilitzar la Windows Presentation Foundation, el subsistema gràfic de Windows Vista** que permet els efectes gràfics avançats d’aquest sistema operatiu.

Aquest moviment és sorprenent ja que tradicionalment Microsoft no ha proporcionat ajuda ni informació tècnica a la competència, però els darrers temps han estat convulsos a Redmond degut als nombrosos casos legals per pràctiques monopolístiques, per la qual cosa la companyia fundada per Bill Gates s’ha vist obligada a proporcionar informació tècnica i col·laboració tecnològica a empreses i iniciatives que li són competència directa. És probablement en aquesta casuística en la qual hàgim d’emmarcar el present acord. També cap la possibilitat que aquest sigui el primer anunci d’una sèrie de col·laboracions entre el projecte Eclipse i Microsoft.

L’anunci fou realitzat a la conferència EclipseCon 2008 per Sam Ramji, director del laboratori de programari de codi obert de Microsoft (Microsoft Open Source Labs).

* un conjunt d’eines que faciliten l’accés als elements de la interfície gràfica d’usuari de diversos sistemes operatius.

** tot i que pot ser descarregat i instal·lat sobre Windows XP SP2.

Guillem Alsina