Symantec ofereix plataforma d’alta disponibilitat i recuperaci

Compartir

Veritas Cluster Server One és el primer producte del mercat dissenyat per a entorns virtualitzats amb escalabilitat horitzontal que empren aplicacions distribuïdes.


Agències – Symantec presenta Veritas Cluster Server One (VCS One), una nova plataforma d’alta disponibilitat (high availability, HA) i recuperació davant de desastres (disaster recovery, DR) per a centres de dades de nova generació.

VCS One va més enllà del clustering tradicional, permetent als directors de TI implementar serveis avançats, incloent DR actiu/actiu, HA per a aplicacions empresarials en múltiples capes i control per a escalabilitat horitzontal – augmentant el temps d’activitat dels equips i disminuint les despeses de capital en inversions (CAPEX) i les d’explotació (OPEX) per a les empreses.

Les solucions tradicionals per a clustering poden ser molt complexes de desplegar i de gestionar en les bases de dades i aplicacions individuals. Tot i això, els centres de dades de nova generació, amb la seva necessitat d’entorns virtualitzats, ampliables i distribuïts, porten al límit aquestes solucions tradicionals. Els centres de dades de nova generació estan traient el màxim profit de la virtualització dels servidors, creant milers de servidors, quelcom que exigeix un impressionant augment de la capacitat d’ampliació. Així mateix, les solucions tradicionals per a clustering compliquen o fins i tot fan impossible l’ús d’algunes de les prestacions valuoses que ofereix la virtualització, com, per exemple, la migració en directe. Finalment, no n’hi ha prou amb mantenir només la disponibilitat dels serveis administratius i de control tradicionals com, per exemple, les bases de dades. Per contra, les organitzacions necessiten la disponibilitat d’aplicacions empresarials d’extrem a extrem basades en arquitectures d’aplicacions molt distribuïdes i de múltiples nivells.

Veritas Cluster Server One ofereix una arquitectura nova i única per a HA/DR que no només s’ocupa directament d’aquests temes, sinó que també simplifica en gran mesura el desplegament i la gestió permanent dels serveis per a HA/DR. VCS One compta amb una arquitectura de tipus client-servidor i és molt ampliable, amb un suport inicial de fins a 256 nodes per clúster. Aquesta solució s’integra en el sistema sense interferir amb ell, i funciona fora del kernel del sistema operatiu, facilitant el seu desplegament i les actualitzacions. VCS One també té un model més senzill de xarxa i una resistència incorporada contra canvis de la configuració que puguin afectar a la disponibilitat. VCS One es basa en les polítiques establertes, i ofereix priorització, planificació i gestió de la dependència, automatitzant les tasques i augmentant l’eficiència de l’operador. Finalment, Veritas Cluster Server One té abstracció i control de la virtualització del servidor per oferir un model d’explotació comuna per a HA/DR en diverses plataformes virtuals d’un centre de dades empresarial.

Així mateix, Veritas Cluster Server One ofereix alta disponibilitat i recuperació després de desastres per a centres de dades de nova generació amb: la plataforma One per a entorns físics i virtuals; la plataforma One per a aplicacions monolítiques i de múltiples nivells; i la plataforma One per a control d’escalat horitzontal i escalat vertical. VCS One és un producte exclusiu per la seva capacitat per oferir les següents característiques:

– DR Actiu/Actiu – la majoria dels llocs per a DR empren la seva capacitat en desús i lliure per encarregar-se de les fallades en els llocs de producció. La solució VCS One combina el seu exclusiu control per a virtualització amb polítiques per prioritzar l’aplicació, minimitzant el CAPEX i aprofitant al màxim tot l’equipament necessari en el lloc per a DR. VCS One garanteix que les tasques de més alta prioritat romanen disponibles independentment de l’escenari de suspensió d’activitat que tingui lloc.
– HA en múltiples nivells – La majoria de la inactivitat en les aplicacions empresarials inclouen la participació de persones i processos per coordinar les represes d’extrem a extrem, fins i tot quan les bases de dades dels serveis administratius i de control es troben molt disponibles mitjançant l’ús de solucions tradicionals per a clustering. Les polítiques de VCS One per a les dependències de l’aplicació minimitzen el temps total d’inactivitat, coordinant les relacions per a represa entre els components de les aplicacions distribuïdes que funcionen en diferents sistemes operatius i en plataformes físiques i virtuals.
– Control de l’escalat horitzontal – Els centres de dades típics contenen centenars, fins i tot milers d’aplicacions en els nivells de producció, proves i desenvolupaments i en la capa Edge, i tots necessiten de manera rutinària operacions d’inici, aturada i represa. VCS One minimitza l’OPEX i el temps de resolució de problemes, permetent als operadors principals encarregar-se ràpida i fàcilment d’aquestes tasques, sense errades i sense necessitar l’ajut de les operacions de suport o d’administració de sistemes. VCS One explota plenament la migració en directe en entorns virtualitzats per eliminar el temps de parada sempre que sigui possible.

Guillem Alsina